Các giải báo chí
Giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam"
Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam”
Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Giải Búa liềm vàng
Giải Búa liềm vàng
Giải Báo chí Quốc gia
Giải Báo chí Quốc gia