Công tác xã hội từ thiện
2018: Xây 2 điểm trường tại Thanh Hóa và Phú Thọ
2018: Xây 2 điểm trường tại Thanh Hóa và Phú Thọ